Avís Legal Web

1. Dades identificatives

Estàs visitant la pàgina web kadocosmetic.com titularitat d’IFA RETAIL SA, amb domicili social al Polígon Industrial Alcobendas, c/ Sepúlveda, 4, 28108 - Alcobendas (Madrid), amb NIF núm. A-28190551, inscrita al Registre Mercantil del Registre Mercantil de MADRID, al tom 29238, foli 13, full 45799, d’ara endavant EL TITULAR.

Pots contactar amb EL TITULAR a través de qualsevol dels mitjans següents:
Telèfon: 91 661 04 60
Correu electrònic de contacte: contacto@grupoifa.es

Allotjament web

Amazon Web Services, Inc.
P.O. Box 81226 Seattle, WA 98108-1226 Estados Unidos
https://aws.amazon.com/es/contact-us/

2. Usuaris

Aquestes condicions (en endavant Avís Legal) tenen per finalitat regular l’ús de la pàgina web que el TITULAR posa a disposició del públic.
L’accés i/o ús d’aquesta pàgina web d’EL TITULAR atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les condicions generals d’ús aquí reflectides. Les esmentades condicions seran d’aplicació independentment de les condicions generals de contractació que, si és procedent, resultin d’obligat compliment.

3. Ús del portal

kadocosmetic.com proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (des d’ara, els continguts) a Internet pertanyents a EL TITULAR o als seus llicenciants als quals L’USUARI pugui tenir accés.

L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre, L’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a L’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer-ne un ús diligent i confidencial.

L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (per exemple, serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que EL TITULAR ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no utilitzar-los per:

 • Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic.
 • Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans.
 • Provocar danys en els sistemes físics i lògics d’IFA RETAIL SA, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.
 • Intentar accedir i, si és procedent, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.
 • Utilitzar el lloc web ni les informacions que s’hi contenen amb finalitats comercials, polítiques, publicitàries i per a qualsevol ús comercial, sobretot l’enviament de correus electrònics no sol·licitats.

EL TITULAR es reserva el dret de retirar tots els comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, EL TITULAR no serà responsable de les opinions emeses pels usuaris a través dels fòrums, xats o altres eines de participació.

4. Protecció de dades

Tot el relatiu a la política de protecció de dades es troba recollit en el document de política de privacitat.

5. Continguts. Propietat intel·lectual i industrial

EL TITULAR és propietari de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu: imatges, fotografies, so, àudio, vídeo, software o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat del TITULAR o bé dels seus llicenciants.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització del TITULAR.

L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat del TITULAR. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, únicament i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines del TITULAR.

6. Exclusió de garanties i responsabilitat

L’USUARI reconeix que la utilització de la pàgina web i dels seus continguts i serveis es desenvolupa sota la seva exclusiva responsabilitat. En concret, a títol merament enunciatiu, EL TITULAR no assumeix cap responsabilitat en els àmbits següents:

 1. La disponibilitat en el funcionament de la pàgina web, els seus serveis i continguts i la seva qualitat o interoperabilitat.
 2. La finalitat per a la qual la pàgina web serveixi als objectius de L’USUARI.
 3. La infracció de la legislació vigent per part de L’USUARI o tercers i, en concret, dels drets de propietat intel·lectual o industrial que siguin titularitat d’altres persones o entitats.
 4. L’existència de codis maliciosos o qualsevol altre element informàtic nociu que pogués causar danys al sistema informàtic de L’USUARI o de tercers. Correspon a L’USUARI, en tot cas, disposar d’eines adequades per a la detecció i desinfecció d’aquests elements.
 5. L’accés fraudulent als continguts o serveis per part de tercers no autoritzats, o, si és procedent, la captura, eliminació, alteració, modificació o manipulació dels missatges i comunicacions de qualsevol classe que aquests tercers poguessin realitzar.
 6. L’exactitud, veracitat, actualitat i utilitat dels continguts i serveis oferts i la utilització posterior que en faci L’USUARI. EL TITULAR utilitzarà tots els esforços i mitjans raonables per facilitar la informació actualitzada i fefaent.
 7. Els danys produïts a equips informàtics durant l’accés a la pàgina web i els danys produïts als USUARIS quan tinguin el seu origen en errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que interrompin el servei.
 8. Els danys o perjudicis que es derivin de circumstàncies esdevingudes per cas fortuït o força major.

En el cas que existeixin fòrums, l’ús d’aquests fòrums o d’altres espais anàlegs, cal tenir en compte que els missatges reflecteixen únicament l’opinió de l’usuari que els remet, que n’és l’únic responsable. EL TITULAR no es fa responsable del contingut dels missatges enviats per L’USUARI.

7. Modificació d’aquest avís legal i durada

EL TITULAR es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través seu com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en el seu portal. La vigència de les esmentades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres de degudament publicades.

8. Enllaços

En el cas que a kadocosmetic.com s’incloguessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, EL TITULAR no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas, EL TITULAR assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet. Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

9. Dret d’exclusió

EL TITULAR es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al portal i/o els serveis oferts sense necessitat d’advertiment previ, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin el contingut d’aquest avís legal.

10. Generalitats

EL TITULAR perseguirà l’incompliment d’aquestes condicions, així com qualsevol utilització indeguda del seu portal, exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

11. Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre EL TITULAR i L’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent. Totes les disputes i reclamacions derivades d’aquest avís legal es resoldran per part dels jutjats i tribunals espanyols.